Uus töölepingu seadus

336-leheküljeline tavaformaadis ja pehmes köites raamat

Ten-Team 2009

Kõik vaidlused on lõppenud ja erimeelsused lahendatud – uus töölepingu seadus on vastu võetud ja hakkab kehtima alates 1. juulist 2009. aastal.
Erinevalt paljudest muudest seadustest puudutab töölepingu seadus kõiki ühiskonna liikmeid. Me kõik oleme kas töö tegijad või teistele töö andjad. Seepärast eelnesid ka töölepingu seaduse vastuvõtmisele peaaegu viisteist aastat kestnud läbirääkimised ja mitmed kokkulepped.
Tulemusega võib enam-vähem rahul olla. Kõrvaldatud on mõningad vastuolud juba alates 1. juulist 2002 töölepingule kehtivate võlaõigusseaduse üldosa ja tsiviilseadustiku üldosa ning vaid töösuhteid reguleerivate seaduste vahel. Poolte kohustuste sisu ja töölepingu täitmine on viidud vastavusse lepinguõiguse üldiste põhimõtetega, töötaja kui töösuhetes majanduslikult vähemkindlustatud ja seetõttu nõrgema ning haavatavama poole õigusi seejuures riivamata.
Uue töölepingu seaduse kohta on räägitud, et selle sõnastus on keeruline ja seetõttu raskesti mõistetav töölepingu osapooltele, kellel tavaliselt puudub õigusalane ettevalmistus. Antud ülevaate eesmärk ongi töölepingu pooli abistada.
Raili Karjane
Tööinspektsiooni Põhja inspektsiooni töövaidluskomisjoni juhataja


Sisukord:
Võlaõigusseaduse üldosa kohaldamine töölepingule
1.1. Lepingu sõlmimine
1.2. Lepingu täitmine
1.3. Kohustuste üleminek
1.4. Lepingu lõppemine
Muudatused töösuhetes alates 1. juulist 2009. a
2.1. Töötaja teavitamine töötingimustest
2.2. Töölepingu sõlmimise piirangud
2.3. Poolte kohustused
2.4. Palk
2.5. Töö- ja puhkeaeg
2.6. Puhkus
2.7. Töölepingu lõppemine
2.8. Töölepingu ülesütlemise vaidlustamine
2.9. Töötaja varalise vastutuse piirangud
2.10. Seaduse rakendamine
Kehtiva õiguse ja uue töölepingu seaduse võrdlustabelid
3.1. Üldine võrdlustabel
3.2. Töölepingu ülesütlemise lubatavuse võrdlustabel
3.3. Töölepingu ülesütlemise etteteatamise ja hüvitamise võrdlustabelid
3.4. Õppepuhkuse ulatuse ja tasustamise võrdlustabel
Uus töölepnigu seadus ja seletused
Üldsätted

§ 1. Töölepingu mõiste
§ 2. Sätete kohustuslikkus
§ 3. Võrdse kohtlemise põhimõte
Töölepingu sõlmimine
§ 4. Töölepingu sõlmimise erisus
§ 5. Töötaja teavitamine töötingimustest
§ 6. Töötaja teavitamine töötingimustest erijuhtudel
§ 7. Töölepingu sõlmimine alaealisega
§ 8. Nõusolek alaealise töötamiseks
§ 9. Tähtajalise töölepingu sõlmimine
§ 10. Tähtajalise töölepingu järjestikuse sõlmimise ja pikendamise piirang
§ 11. Lepingueelsed läbirääkimised
§ 12. Töölepingu muutmine
§ 13. Töölepingu tühistamise erisused
§ 14. Töölepingu tühistamise tagajärjed
Töötaja ja tööandja kohustused
Töötaja kohustused
§ 15. Töötaja kohustused
§ 16. Töötaja hoolsuse määr
§ 17. Tööandja korralduse sisu
§ 18. Raseda ning rasedus- ja sünnituspuhkuse õigusega töötaja töötingimused
§ 19. Töötaja õigus keelduda töö tegemisest
§ 20. Töö tegemise koht
§ 21.Töölähetus
§ 22. Saladuse hoidmise kohustus
§ 23. Konkurentsipiirangu kokkulepe
§ 24. Konkurentsipiirangu kokkuleppe kehtivus pärast töölepingu lõppemist
§ 25. Konkurentsipiirangu kokkuleppe ülesütlemine
§ 26. Leppetrahv konkurentsipiirangu kohustuse rikkumisel
§ 27. Teatamiskohustus
Tööandja kohustused
§ 28. Tööandja kohustused
§ 29. Töötasu suurus
§ 30. Majandustulemuselt makstav tasu
§ 31. Tehingutelt makstav tasu
§ 32. Kokkulepe töötasu kasutamise kohta
§ 33. Töötasu maksmise aeg, koht ja viis
§ 34. Koolituskulude hüvitamise kokkulepe
§ 35. Töötasu maksmine töö mitteandmisel
§ 36. Töötasu maksmine tööst keeldumisel või muude ülesannete täitmisel
§ 37. Töötasu vähendamine töö mitteandmise korral
§ 38. Töötasu maksmine töötamise takistuse korral
§ 39. Töötasu tagastamise nõuete aegumise erisus
§ 40. Töötaja kulude ja kahju hüvitamise erisus
§ 41. Töötaja andmed
Töö- ja puhkeaeg
§ 42. Vaba aja andmine
§ 43. Tööaeg
§ 44. Ületunnitöö
§ 45. Öötöö ja riigipühal tehtava töö hüvitamine
§ 46. Töö tegemise aja piirang
§ 47. Tööaja korraldus
§ 48. Valveaeg
§ 49. Alaealise tööle rakendamise piirang
§ 50. Öötöö piirang
§ 51. Igapäevane puhkeaeg
§ 52. Iganädalane puhkeaeg
§ 53. Tööaja lühendamine
Puhkus
§ 54. Õigus puhkusele
§ 55. Põhipuhkus
§ 56. Alaealise põhipuhkus
§ 57. Töövõimetuspensioni saava töötaja põhipuhkus
§ 58. Haridus- ja teadustöötaja põhipuhkus
§ 59. Rasedus- ja sünnituspuhkus
§ 60. Isapuhkus
§ 61. Lapsendaja puhkus
§ 62. Lapsehoolduspuhkus
§ 63. Lapsepuhkus
§ 64. Tasustamata lapsepuhkus
§ 65. Eestkostja ja hooldaja õigus lapsehoolduspuhkusele, lapsepuhkusele ja tasustamata lapsepuhkusele
§ 66. Puhkusetasu hüvitamine riigieelarvest
§ 67. Õppepuhkus
§ 68. Põhipuhkuse andmine
§ 69. Puhkuse ajakava
§ 70. Puhkusetasu
§ 71. Kasutamata puhkuse hüvitamine
Töötaja vastutuse piirangud
§ 72. Töötaja vastutus
§ 73.Töötasu alandamise erisus
§ 74. Kahju hüvitamise erisus
§ 75. Varalise vastutuse kokkulepe
§ 76. Töötaja vastutus kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest
§ 77. Leppetrahv tööle asumisest keeldumisel või omavolilisel töölt lahkumisel
§ 78. Tasaarvestamise erisus
Töölepingu lõppemine ja üleminek
Töölepingu lõppemise alused ja tagajärjed

§ 79. Töölepingu lõpetamine kokkuleppel
§ 80. Töölepingu lõppemine tähtaja möödumisel
§ 81. Töölepingu lõppemine töötaja surmaga
§ 82. Töölepingust taganemise keeld
§ 83. Töölepingu lõppemine ülesütlemisega
§ 84. Nõuete sissenõutavus töölepingu lõppemisel
Ülesütlemine
Ülesütlemise viisid

§ 85. Töölepingu korraline ülesütlemine
§ 86. Töölepingu ülesütlemine katseajal
§ 87. Töölepingu erakorraline ülesütlemine
§ 88. Töölepingu erakorraline ülesütlemine tööandja poolt töötajast tuleneval põhjusel
§ 89. Töölepingu erakorraline ülesütlemine tööandja poolt majanduslikel põhjustel
§ 90. Töölepingute kollektiivne ülesütlemine
§ 91. Töölepingu erakorraline ülesütlemine töötaja poolt
§ 92. Ülesütlemise piirangud
§ 93. Rasedaga või väikelast kasvatava isikuga töölepingu ülesütlemise erisus
§ 94. Töötajate esindajaga töölepingu ülesütlemise erisus
Ülesütlemise kord
§ 95. Ülesütlemisavaldus
§ 96. Ülesütlemisest etteteatamine katseaja eesmärgi mittetäitmise tõttu
§ 97. Tööandja ülesütlemise etteteatamise
§ 98. Töötaja ülesütlemise etteteatamise tähtajad
§ 99. Vaba aja andmise kohustus
§ 100. Ülesütlemise hüvitis
§ 101. Töötajate informeerimine ja konsulteerimine töölepingute kollektiivsel ülesütlemisel
§ 102. Tööturuameti teavitamine kollektiivsest ülesütlemisest
§ 103. Kollektiivse ülesütlemise tähtaeg
Ülesütlemise tühisus ja vaidlustamine
§ 104. Ülesütlemise tühisus
§ 105. Tööandja ülesütlemise tühisusele tuginemine
§ 106. Tööandja ülesütlemise vaidlustamine vastuolu tõttu hea usu põhimõttega
§ 107. Töölepingu lõpetamine kohtus või töövaidluskomisjonis
§ 108. Kahju hüvitamine töösuhte jätkumise korral
§ 109. Hüvitis töösuhte lõpetamise korral kohtus või töövaidluskomisjonis
§ 110. Töötaja nõuete aegumise erisus
Töölepingu üleminek
§ 111. Töölepingu kehtivus tööandja surma korral
§ 112. Töölepingu kehtivus ettevõtte üleminekul
§ 113. Informeerimine ja konsulteerimine ettevõtte üleminekul
Vaidluste lahendamine ja riiklik järelevalve
§ 114. Vaidluste lahendamine
§ 115. Riiklik järelevalve
§ 116. Ettekirjutuse vaidemenetlus
Vastutus
§ 117. Tööandja poolt andmete esitamata jätmine
§ 118. Alaealisega töölepingu sõlmimine talle vastunäidustatud tööde tegemiseks või tema lubamine sellisele tööle
§ 119. Alaealisega töölepingu sõlmimine seadusliku esindaja ja
§ 120. Tööandja teavitamiskohustuse täitmata jätmine
§ 121. Alaealise suhtes summeeritud tööaja kohaldamine tööaja
§ 122. Töö tegemise aja piirangu järgimata jätmine
§ 123. Individuaalset ületunnitööd tegevate töötajate üle arvestuse pidamata jätmine
§ 124. Alaealise tööle rakendamise piirangu järgimata jätmine
§ 125. Öötöö piirangu rikkumine
§ 126. Igapäevase puhkeaja võimaldamata jätmine
§ 127. Iganädalase puhkeaja võimaldamata jätmine
§ 128. Informeerimise ja konsulteerimise kohustuse täitmata jätmine töölepingute kollektiivsel ülesütlemisel
§ 129. Informeerimise ja konsulteerimise kohustuse täitmata jätmine ettevõtte üleminekul
§ 130. Menetlus
Rakendussätted
§ 131. Töölepingule kohaldatav seadus
§ 132. Tähtajalise töölepingu lõpetamise erisus
§ 133. Tööraamatu üleandmine
§ 134. Tööraamatu andmete kandmine pensionikindlustuse registrisse
§ 135. Lapsepuhkus
§ 136. Isikukaartide säilitamine
§ 137. Enne seaduse vastuvõtmist välja töötatud puhkuse nõude aegumine
§ 138. Tööaasta arvestuselt üleminek kalendriaasta arvestusele puhkuse andmisel
§ 139. Ülesütlemise hüvitise erisus
§ 140. Ametiühingute seaduse muutmine
§ 141. Avaliku teenistuse seaduse muutmine
§ 142. Eesti Haigekassa seaduse muutmine
§ 143. Eesti Rahvusraamatukogu seaduse muutmine
§ 144. Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse muutmine
§ 145. Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmine
§ 146. Etendusasutuse seaduse muutmine
§ 147. Eriolukorra seaduse muutmine
§ 148. Finantsinspektsiooni seaduse muutmine
§ 149. Huvikooli seaduse muutmine
§ 150. Individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse muutmine
§ 151. Kaitseväeteenistuse seaduse muutmine
§ 152. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmine
§ 153. Kollektiivlepingu seaduse muutmine
§ 154. Kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmine
§ 155. Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmine
§ 156. Korruptsioonivastase seaduse muutmine
§ 157. Kutseõppeasutuse seaduse muutmine
§ 158. Lennundusseaduse muutmine
§ 159. Liiklusseaduse muutmine
§ 160. Mereteenistuse seaduse muutmine
§ 161. Päästeseaduse muutmine
§ 162. Päästeteenistuse seaduse muutmine
§ 163. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmine
§ 164. Ravikindlustuse seaduse muutmine
§ 165. Riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmine
§ 166. Riigilõivuseaduse
§ 167. Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse muutmine
§ 168. Seaduse süümevande andmise korra kohta muutmine
§ 169. Sotsiaalmaksuseaduse muutmine
§ 170. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse muutmine
§ 171. Turvaseaduse muutmine
§ 172. Täiskasvanute koolituse seaduse muutmine
§ 173. Töötajate distsiplinaarvastutuse seaduse muutmine
§ 174. Töötajate usaldusisiku seaduse muutmine
§ 175. Töötajate üleühenduselise kaasamise seaduse muutmine
§ 176. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmine
§ 177. Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmine
§ 178. Töötuskindlustuse seaduse muutmine
§ 179. Vanemahüvitise seaduse muutmine
§ 180. Vangistusseaduse muutmine
§ 181. Vereseaduse muutmine
§ 183. Äriseadustiku muutmine
§ 184. Ülikooliseaduse muutmine
§ 185. Eesti Vabariigi töölepingu seaduse kehtetuks tunnistamine
§ 186. Palgaseaduse kehtetuks tunnistamine
§ 187. Puhkuseseaduse kehtetuks tunnistamine
§ 188. Töö- ja puhkeaja seaduse kehtetuks tunnistamine
§ 189. Eesti NSV töökoodeksi kehtetuks tunnistamine
§ 190. Seaduse jõustumine
Alates 5,00 €
Kõik vaidlused on lõppenud ja erimeelsused lahendatud – uus töölepingu seadus on vastu võetud ja hakkab kehtima alates 1. juulist 2009. aastal.
Erinevalt paljudest muudest seadustest puudutab töölepingu seadus kõiki ühiskonna liikmeid. Me kõik oleme kas töö tegijad või teistele töö andjad. Seepärast eelnesid ka töölepingu seaduse vastuvõtmisele peaaegu viisteist aastat kestnud läbirääkimised ja mitmed kokkulepped.
Tulemusega võib enam-vähem rahul olla. Kõrvaldatud on mõningad vastuolud juba alates 1. juulist 2002 töölepingule kehtivate võlaõigusseaduse üldosa ja tsiviilseadustiku üldosa ning vaid töösuhteid reguleerivate seaduste vahel. Poolte kohustuste sisu ja töölepingu täitmine on viidud vastavusse lepinguõiguse üldiste põhimõtetega, töötaja kui töösuhetes majanduslikult vähemkindlustatud ja seetõttu nõrgema ning haavatavama poole õigusi seejuures riivamata.
Uue töölepingu seaduse kohta on räägitud, et selle sõnastus on keeruline ja seetõttu raskesti mõistetav töölepingu osapooltele, kellel tavaliselt puudub õigusalane ettevalmistus. Antud ülevaate eesmärk ongi töölepingu pooli abistada.
Raili Karjane
Tööinspektsiooni Põhja inspektsiooni töövaidluskomisjoni juhataja


Sisukord:
Võlaõigusseaduse üldosa kohaldamine töölepingule
1.1. Lepingu sõlmimine
1.2. Lepingu täitmine
1.3. Kohustuste üleminek
1.4. Lepingu lõppemine
Muudatused töösuhetes alates 1. juulist 2009. a
2.1. Töötaja teavitamine töötingimustest
2.2. Töölepingu sõlmimise piirangud
2.3. Poolte kohustused
2.4. Palk
2.5. Töö- ja puhkeaeg
2.6. Puhkus
2.7. Töölepingu lõppemine
2.8. Töölepingu ülesütlemise vaidlustamine
2.9. Töötaja varalise vastutuse piirangud
2.10. Seaduse rakendamine
Kehtiva õiguse ja uue töölepingu seaduse võrdlustabelid
3.1. Üldine võrdlustabel
3.2. Töölepingu ülesütlemise lubatavuse võrdlustabel
3.3. Töölepingu ülesütlemise etteteatamise ja hüvitamise võrdlustabelid
3.4. Õppepuhkuse ulatuse ja tasustamise võrdlustabel
Uus töölepnigu seadus ja seletused
Üldsätted

§ 1. Töölepingu mõiste
§ 2. Sätete kohustuslikkus
§ 3. Võrdse kohtlemise põhimõte
Töölepingu sõlmimine
§ 4. Töölepingu sõlmimise erisus
§ 5. Töötaja teavitamine töötingimustest
§ 6. Töötaja teavitamine töötingimustest erijuhtudel
§ 7. Töölepingu sõlmimine alaealisega
§ 8. Nõusolek alaealise töötamiseks
§ 9. Tähtajalise töölepingu sõlmimine
§ 10. Tähtajalise töölepingu järjestikuse sõlmimise ja pikendamise piirang
§ 11. Lepingueelsed läbirääkimised
§ 12. Töölepingu muutmine
§ 13. Töölepingu tühistamise erisused
§ 14. Töölepingu tühistamise tagajärjed
Töötaja ja tööandja kohustused
Töötaja kohustused
§ 15. Töötaja kohustused
§ 16. Töötaja hoolsuse määr
§ 17. Tööandja korralduse sisu
§ 18. Raseda ning rasedus- ja sünnituspuhkuse õigusega töötaja töötingimused
§ 19. Töötaja õigus keelduda töö tegemisest
§ 20. Töö tegemise koht
§ 21.Töölähetus
§ 22. Saladuse hoidmise kohustus
§ 23. Konkurentsipiirangu kokkulepe
§ 24. Konkurentsipiirangu kokkuleppe kehtivus pärast töölepingu lõppemist
§ 25. Konkurentsipiirangu kokkuleppe ülesütlemine
§ 26. Leppetrahv konkurentsipiirangu kohustuse rikkumisel
§ 27. Teatamiskohustus
Tööandja kohustused
§ 28. Tööandja kohustused
§ 29. Töötasu suurus
§ 30. Majandustulemuselt makstav tasu
§ 31. Tehingutelt makstav tasu
§ 32. Kokkulepe töötasu kasutamise kohta
§ 33. Töötasu maksmise aeg, koht ja viis
§ 34. Koolituskulude hüvitamise kokkulepe
§ 35. Töötasu maksmine töö mitteandmisel
§ 36. Töötasu maksmine tööst keeldumisel või muude ülesannete täitmisel
§ 37. Töötasu vähendamine töö mitteandmise korral
§ 38. Töötasu maksmine töötamise takistuse korral
§ 39. Töötasu tagastamise nõuete aegumise erisus
§ 40. Töötaja kulude ja kahju hüvitamise erisus
§ 41. Töötaja andmed
Töö- ja puhkeaeg
§ 42. Vaba aja andmine
§ 43. Tööaeg
§ 44. Ületunnitöö
§ 45. Öötöö ja riigipühal tehtava töö hüvitamine
§ 46. Töö tegemise aja piirang
§ 47. Tööaja korraldus
§ 48. Valveaeg
§ 49. Alaealise tööle rakendamise piirang
§ 50. Öötöö piirang
§ 51. Igapäevane puhkeaeg
§ 52. Iganädalane puhkeaeg
§ 53. Tööaja lühendamine
Puhkus
§ 54. Õigus puhkusele
§ 55. Põhipuhkus
§ 56. Alaealise põhipuhkus
§ 57. Töövõimetuspensioni saava töötaja põhipuhkus
§ 58. Haridus- ja teadustöötaja põhipuhkus
§ 59. Rasedus- ja sünnituspuhkus
§ 60. Isapuhkus
§ 61. Lapsendaja puhkus
§ 62. Lapsehoolduspuhkus
§ 63. Lapsepuhkus
§ 64. Tasustamata lapsepuhkus
§ 65. Eestkostja ja hooldaja õigus lapsehoolduspuhkusele, lapsepuhkusele ja tasustamata lapsepuhkusele
§ 66. Puhkusetasu hüvitamine riigieelarvest
§ 67. Õppepuhkus
§ 68. Põhipuhkuse andmine
§ 69. Puhkuse ajakava
§ 70. Puhkusetasu
§ 71. Kasutamata puhkuse hüvitamine
Töötaja vastutuse piirangud
§ 72. Töötaja vastutus
§ 73.Töötasu alandamise erisus
§ 74. Kahju hüvitamise erisus
§ 75. Varalise vastutuse kokkulepe
§ 76. Töötaja vastutus kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest
§ 77. Leppetrahv tööle asumisest keeldumisel või omavolilisel töölt lahkumisel
§ 78. Tasaarvestamise erisus
Töölepingu lõppemine ja üleminek
Töölepingu lõppemise alused ja tagajärjed

§ 79. Töölepingu lõpetamine kokkuleppel
§ 80. Töölepingu lõppemine tähtaja möödumisel
§ 81. Töölepingu lõppemine töötaja surmaga
§ 82. Töölepingust taganemise keeld
§ 83. Töölepingu lõppemine ülesütlemisega
§ 84. Nõuete sissenõutavus töölepingu lõppemisel
Ülesütlemine
Ülesütlemise viisid

§ 85. Töölepingu korraline ülesütlemine
§ 86. Töölepingu ülesütlemine katseajal
§ 87. Töölepingu erakorraline ülesütlemine
§ 88. Töölepingu erakorraline ülesütlemine tööandja poolt töötajast tuleneval põhjusel
§ 89. Töölepingu erakorraline ülesütlemine tööandja poolt majanduslikel põhjustel
§ 90. Töölepingute kollektiivne ülesütlemine
§ 91. Töölepingu erakorraline ülesütlemine töötaja poolt
§ 92. Ülesütlemise piirangud
§ 93. Rasedaga või väikelast kasvatava isikuga töölepingu ülesütlemise erisus
§ 94. Töötajate esindajaga töölepingu ülesütlemise erisus
Ülesütlemise kord
§ 95. Ülesütlemisavaldus
§ 96. Ülesütlemisest etteteatamine katseaja eesmärgi mittetäitmise tõttu
§ 97. Tööandja ülesütlemise etteteatamise
§ 98. Töötaja ülesütlemise etteteatamise tähtajad
§ 99. Vaba aja andmise kohustus
§ 100. Ülesütlemise hüvitis
§ 101. Töötajate informeerimine ja konsulteerimine töölepingute kollektiivsel ülesütlemisel
§ 102. Tööturuameti teavitamine kollektiivsest ülesütlemisest
§ 103. Kollektiivse ülesütlemise tähtaeg
Ülesütlemise tühisus ja vaidlustamine
§ 104. Ülesütlemise tühisus
§ 105. Tööandja ülesütlemise tühisusele tuginemine
§ 106. Tööandja ülesütlemise vaidlustamine vastuolu tõttu hea usu põhimõttega
§ 107. Töölepingu lõpetamine kohtus või töövaidluskomisjonis
§ 108. Kahju hüvitamine töösuhte jätkumise korral
§ 109. Hüvitis töösuhte lõpetamise korral kohtus või töövaidluskomisjonis
§ 110. Töötaja nõuete aegumise erisus
Töölepingu üleminek
§ 111. Töölepingu kehtivus tööandja surma korral
§ 112. Töölepingu kehtivus ettevõtte üleminekul
§ 113. Informeerimine ja konsulteerimine ettevõtte üleminekul
Vaidluste lahendamine ja riiklik järelevalve
§ 114. Vaidluste lahendamine
§ 115. Riiklik järelevalve
§ 116. Ettekirjutuse vaidemenetlus
Vastutus
§ 117. Tööandja poolt andmete esitamata jätmine
§ 118. Alaealisega töölepingu sõlmimine talle vastunäidustatud tööde tegemiseks või tema lubamine sellisele tööle
§ 119. Alaealisega töölepingu sõlmimine seadusliku esindaja ja
§ 120. Tööandja teavitamiskohustuse täitmata jätmine
§ 121. Alaealise suhtes summeeritud tööaja kohaldamine tööaja
§ 122. Töö tegemise aja piirangu järgimata jätmine
§ 123. Individuaalset ületunnitööd tegevate töötajate üle arvestuse pidamata jätmine
§ 124. Alaealise tööle rakendamise piirangu järgimata jätmine
§ 125. Öötöö piirangu rikkumine
§ 126. Igapäevase puhkeaja võimaldamata jätmine
§ 127. Iganädalase puhkeaja võimaldamata jätmine
§ 128. Informeerimise ja konsulteerimise kohustuse täitmata jätmine töölepingute kollektiivsel ülesütlemisel
§ 129. Informeerimise ja konsulteerimise kohustuse täitmata jätmine ettevõtte üleminekul
§ 130. Menetlus
Rakendussätted
§ 131. Töölepingule kohaldatav seadus
§ 132. Tähtajalise töölepingu lõpetamise erisus
§ 133. Tööraamatu üleandmine
§ 134. Tööraamatu andmete kandmine pensionikindlustuse registrisse
§ 135. Lapsepuhkus
§ 136. Isikukaartide säilitamine
§ 137. Enne seaduse vastuvõtmist välja töötatud puhkuse nõude aegumine
§ 138. Tööaasta arvestuselt üleminek kalendriaasta arvestusele puhkuse andmisel
§ 139. Ülesütlemise hüvitise erisus
§ 140. Ametiühingute seaduse muutmine
§ 141. Avaliku teenistuse seaduse muutmine
§ 142. Eesti Haigekassa seaduse muutmine
§ 143. Eesti Rahvusraamatukogu seaduse muutmine
§ 144. Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse muutmine
§ 145. Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmine
§ 146. Etendusasutuse seaduse muutmine
§ 147. Eriolukorra seaduse muutmine
§ 148. Finantsinspektsiooni seaduse muutmine
§ 149. Huvikooli seaduse muutmine
§ 150. Individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse muutmine
§ 151. Kaitseväeteenistuse seaduse muutmine
§ 152. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmine
§ 153. Kollektiivlepingu seaduse muutmine
§ 154. Kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmine
§ 155. Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmine
§ 156. Korruptsioonivastase seaduse muutmine
§ 157. Kutseõppeasutuse seaduse muutmine
§ 158. Lennundusseaduse muutmine
§ 159. Liiklusseaduse muutmine
§ 160. Mereteenistuse seaduse muutmine
§ 161. Päästeseaduse muutmine
§ 162. Päästeteenistuse seaduse muutmine
§ 163. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmine
§ 164. Ravikindlustuse seaduse muutmine
§ 165. Riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmine
§ 166. Riigilõivuseaduse
§ 167. Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse muutmine
§ 168. Seaduse süümevande andmise korra kohta muutmine
§ 169. Sotsiaalmaksuseaduse muutmine
§ 170. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse muutmine
§ 171. Turvaseaduse muutmine
§ 172. Täiskasvanute koolituse seaduse muutmine
§ 173. Töötajate distsiplinaarvastutuse seaduse muutmine
§ 174. Töötajate usaldusisiku seaduse muutmine
§ 175. Töötajate üleühenduselise kaasamise seaduse muutmine
§ 176. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmine
§ 177. Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmine
§ 178. Töötuskindlustuse seaduse muutmine
§ 179. Vanemahüvitise seaduse muutmine
§ 180. Vangistusseaduse muutmine
§ 181. Vereseaduse muutmine
§ 183. Äriseadustiku muutmine
§ 184. Ülikooliseaduse muutmine
§ 185. Eesti Vabariigi töölepingu seaduse kehtetuks tunnistamine
§ 186. Palgaseaduse kehtetuks tunnistamine
§ 187. Puhkuseseaduse kehtetuks tunnistamine
§ 188. Töö- ja puhkeaja seaduse kehtetuks tunnistamine
§ 189. Eesti NSV töökoodeksi kehtetuks tunnistamine
§ 190. Seaduse jõustumine
Tooteinfo
Tootekood R0167960
Aasta 2009
Autor
Kirjastus Ten-Team
Köide pehme
Lehekülgi 336
EAN 9789985992098
Ümbris ei
Teema

Kas kõik raamatud on kohe saadaval?

Uued raamatud - suur osa on laos olemas (seisukord>uus), aga suur osa on ka tellimisel (seisukord > uus tellimisel). Tellimisel raamatud saabuvad lattu enamasti 1-2-3 päeva jooksul. 

Kasutatud raamatud (seisukord > väga hea, hea, rahuldav) on kõik kohe laos või poes olemas.


Mis siis teha, kui minu otsitud raamat on läbi müüdud?

Leia otsitav raamat täppisotsinguga siit.
Saada oma soov info@raamatukoi.ee. Me salvestame selle ja anname teada, kui raamatu
leiame. Vahel leiame kiiresti, vahel kulub aastaid. On raamatuid, mille järjekorras on mitu inimest. 


Kuidas raamatud kätte saab?

Raamatuid saab tellida ise järele tulemiseks kauplusse Harju 1, Tallinnas või pakikappidesse
(2.60) või kulleriga (4.90). Loe rohkem siit.


Millises seisukorras on kasutatud raamatud?

Iga kasutatud raamatu eksemplari juures on märgitud seisukord: väga hea, hea, rahuldav, halb ja vajadust mööda ka täpsustus. Loe lähemalt siit.